Sarvajanik Education Society

Nominated

Sr. No.

Name of the Member

1

Shri Amit D. Gajjar

2

Shri Mayank S. Trivedi

3

Shri Nikhil K. Madrasi

4

Shri Rohit M. Desai

5

Shri Ajit C. Shah